Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi o Kartę Dużej Rodziny (KDR) może ubiegać się każdy, kto kiedykolwiek utrzymywał co najmniej troje dzieci. Ich wiek i dochody nie mają żadnego znaczenia.

 

Od początku tego roku Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom (lub małżonkowi rodzica), którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Do tej pory o kartę tę mogły ubiegać się rodziny, w których co najmniej troje dzieci nie ukończyło jeszcze 18. roku życia lub nie ukończyło 25. roku życia, w przypadku dzieci uczących się. Ograniczenia wiekowe nie obowiązywały tylko, gdy dziecko miało orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Tylko rodzicom

Teraz niezależnie od wieku dzieci, rodzicom posiadającym kiedykolwiek co najmniej trójkę dzieci, przysługuje KDR. Karta ta nie przysługuje już jednak dorosłym dzieciom z rodzin wielodzietnych. Dzieci nadal obowiązują limity wiekowe, tj. do 18. lub do 25 roku życia, w przypadku dzieci uczących się. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania. Jeśli więc w rodzinie z trojgiem dzieci jedno przekroczy wskazany wiek, automatycznie pozostałym dzieciom nie należy już się karta, a z programu będą mogli korzystać jedynie rodzice.

Do wniosku o przyznanie KRD rodzic musi dołączyć oświadczenie, że miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

 

Co daje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień, które obowiązują zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni, zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy nawet paliwa.