OGŁOSZENIE

o poszukiwanie kandydata na kuratora

osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu, poszukuje kandydata  do pełnienia funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Ustanowienie kuratora następuje w drodze postanowienia sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.

Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się
z zatrudnieniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu.

Zakres podstawowych zadań

Zadaniem kuratora jest opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie – w miarę możliwości – jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej. Doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego. Reprezentowanie podopiecznego i zarządzanie jego majątkiem – tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje pomocy przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnienie ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług, rozporządzać zarobkiem oraz dokonywać czynności dotyczących przedmiotów oddanych tej osobie do swobodnego użytku. Nie może natomiast samodzielnie zaciągać zobowiązań oraz rozporządzać swoimi prawami. Wymagana jest do tego zgoda ustanowionego kuratora.

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze

Kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej może zostać osoba:

  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, tj. pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona;  korzystająca z pełni praw publicznych;
  • ciesząca się nieposzlakowaną opinią i stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora;
  • nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wynagrodzenie                                                                                                                              

 Sąd opiekuńczy na żądanie kuratora może przyznać stosowne (jednorazowe lub okresowe) wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie to jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora jest nieznaczny lub czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

Wymagane dokumenty                                                                                                                  

 Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji kuratora proszone są o złożenie:

  • CV;
  • oświadczenie kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (druk w załączeniu).

Swoją kandydaturę należy zgłosić w formie papierowej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 224 lub elektronicznej na adres e-mail: gopsnozdrzec@gmail.com

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej decyduje Sąd.

 

 

 

 

…………………………………….                                                              Nozdrzec, ……………………………

(imię i nazwisko)

………………………………………

………………………………………

(adres zamieszkania)

………………………………………

(telefon kontaktowy)

 

 

                                                                                              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                                                                                                                            Nozdrzec 224

36-245 Nozdrzec

 

Zgłaszam swoją kandydaturę do pełnienia funkcji kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej .

W związku z powyższym oświadczam, iż:

  • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
  • korzystam w pełni z praw publicznych;
  • mój stan zdrowia pozwala na pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej;
  • posiadam nieposzlakowaną opinię;
  • nie byłam/em skazana/y za przestępstwo popełnione umyślni.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

 

………………………………………………….

(podpis)

 

 

Załącznik:

CV