Można już składać wnioski o dodatek węglowy

Mieszkańcy gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest piec na węgiel lub paliwa węglopochodne, mogą ubiegać się o dodatek węglowy w wysokości 3000 zł.

Przyznanie dodatku nie jest uzależnione od wysokości dochodów, jednak warunkiem jego otrzymania jest dokonane zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nozdrzcu do dnia 30 listopada 2022 r. Środki zostaną wypłacone w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Świadczenie to jest zwolnione od podatku.

Wzór wniosku dostępny jest w zakładce  dokumenty do pobrania , będzie również dostępny w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nozdrzcu.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatek węglowy – przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.