Uprzejmie informujemy, że wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy Gminy Nozdrzec mogą składać  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Nozdrzcu,  pok. 2, telefon: 13 43 98 164

UWAGA

Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, na dzień składania wniosku wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).