W roku 2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu przystąpił po raz trzeci do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII, Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt pt. Czas na aktywność w Gminie Nozdrzec jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. odbyła się rekrutacja beneficjentów do projektu. Czas na aktywność w Gminie Nozdrzec, którego głównym celem jest stworzenie wsparcia dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Nozdrzec. Po weryfikacji złożonych ankiet zostało wybranych 70 uczestników projektu w tym 34 kobiety i 36 mężczyzn. W dniach 13-14 kwietnia 2012r. odbyły się spotkania organizacyjne, na których beneficjenci ostatecznie wybrali kursy zawodowe oraz zostali poinformowani o przebiegu planowanych szkoleń i zajęć. Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi oraz wybranych instrumentach aktywnej integracji zostanie osiągnięty cel główny założony w tym projekcie tj. aktywizacja społeczna i zawodowa 70 klientów GOPS Nozdrzec (36 mężczyzn i 34 kobiet) poprzez instrumenty aktywnej integracji w okresie od 31.12.2012r.