Instrukcja postępowania w sytuacji podejrzenia u osoby bezdomnej zarażenia wirusem SARS-Co-V-2

Procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym w czasie epidemii oraz instrukcja postępowania w sytuacji podejrzenia u osoby bezdomnej zarażenia wirusem SARS-CoV-2:

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających ze schronienia w placówkach dla osób bezdomnych oraz personelu podmiotów prowadzących placówki udzielające schronienia zaleca się:

1)  w zakresie funkcjonowania placówek:

a)   zapoznanie się i stosowanie podstawowych zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 dostępnych na stronie   https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://gis.gov.pl/;

b)   wdrożenie szczególnych zasad higieny powierzchni, sprzętu i wyposażenia placówki;

c)   monitorowanie i ograniczenie, w miarę możliwości, do minimum ruchu osobowego w obrębie placówki;

d)   poinformowanie osób korzystających ze schronienia w placówce o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie;

e)   monitorowanie stanu zdrowia osób korzystających ze schronienia w placówce, a w razie wystąpienia niepokojących objawów sugerujących chorobę niezwłoczny kontakt z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej;

f)   zorganizowanie życia zbiorowego osób przebywających w placówce w sposób który pozwoli zredukować ryzyko zakażenia np. poprzez unikanie nieskoordynowanych kontaktów w większych grupach oraz organizację spotkań w stałych i małych grupach;

g)   zapewnienie ciągłości zaopatrzenia placówki w żywność, środki czystości, środki ochrony osobistej (maski ochronne, rękawice, środki dezynfekcyjne, żele/chusteczki dezynfekcyjne);

 

h)   przygotowanie pomieszczenia izolacyjnego (w placówce lub poza nią) dla osób podejrzanych o zakażenie lub miejsca, w którym osobę podejrzaną o zakażenie można odosobnić od innych osób, do czasu podjęcia przez zespół medyczny celem przewiezienia do oddziału zakaźnego lub izolatorium;

i)   umożliwienie całodobowej działalności noclegowni w celu ograniczenia ruchu osobowego w placówce oraz przebywania osób bezdomnych w przestrzeni publicznej.

j)   Jeżeli w placówce zapewnione jest wyżywienie dla osób bezdomnych dodatkowo rekomenduje się:

– wyłączenie źródełek i fontann wody pitnej, zapewnienie korzystania z innych dystrybutorów; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS;

-przy organizacji żywienia, obok warunków higienicznych z zakresu bezpieczeństwa żywności, dodatkowo wprowadzenie zasad szczególnej ostrożności dotyczących zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;

-bezpieczne korzystanie z posiłków, w miejscach do tego przeznaczonych. Tam gdzie to ma zastosowanie – rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie;

-usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej;

-wyłączenie z użycia przestrzeni samoobsługowych, w tym barów sałatkowych, bufetów oraz dozowników do samodzielnego nalewania napojów.

-w przypadku gdy posiłki dostarcza zewnętrzny catering – zapewnienie przez firmy cateringowe pojemników i sztućców jednorazowych. Jeżeli jednakże posiłki dostarczane przez firmę cateringową są przywożone w pojemnikach zbiorczych, rozkładane na miejscu na talerze, i tam zapewnione zostały sztućce i naczynia wielorazowego użytku, to taki sposób podawania posiłków jest właściwy jeżeli w placówce:

* naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60oC (zaleca się zmywarkę z funkcją wyparzania, a jeśli jej nie ma – wyparzanie gorącą wodą po myciu) lub

*myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane. Zasady dotyczące mycia zastawy stołowej w placówce są takie same jak opisane powyżej w przypadku przygotowywania (i podawania) posiłku na miejscu.

2)  w zakresie pracy personelu:

a)   monitorowanie stanu zdrowia personelu;

b)   bezwzględne niedopuszczanie do pracy pracowników wykazujących objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel;

c)   ograniczenie do minimum kadry obecnej w placówce poprzez np. umożliwienie pracy zdalnej pracownikom biurowym lub zmianę normy czasu pracy pracowników (wprowadzenie tzw. rotacyjnego czasu pracy);

d)   zapewnienie ciągłości dyżurów kadry w placówce, a w razie potrzeby oddelegowanie poszczególnych członków personelu do wspomagania opieki nad osobami przebywającymi w schroniskach i schroniskach z usługami opiekuńczymi.

3)  w zakresie postępowania w przypadku przyjmowania nowej osoby do placówki:

a)   realizowanie przyjęć do placówki wyłącznie po pobycie nowo przyjmowanej osoby w miejscu odosobnienia, w odseparowanym pomieszczeniu przez okres 10 dni, w celu potwierdzenia jej stanu zdrowia i ograniczenia kontaktu z pozostałymi osobami korzystającymi ze schronienia;

Ważne: miejsca odosobnienia powinny być tworzone z uwzględnieniem infrastruktury będącej w dyspozycji właściwej miejscowo jednostki samorządu terytorialnego lub konkretnej placówki w porozumieniu z podmiotem prowadzącym.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Jednakże na mocy art. 48a ust. 9 tejże ustawy w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową przyznanie tymczasowego schronienia może nastąpić z pominięciem obowiązujących standardów oraz w innej formie niż określone w niniejszej ustawie.

b)   stosowanie się do rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie zapewnienia personelowi mającemu bezpośredni kontakt z nowoprzyjętą osobą do placówki środków ochrony indywidualnej:

  • kombinezon albo nieprzemakalny fartuch z długim rękawem wiązany z tyłu (np. flizelinowy);
  • jednorazowa maska osłaniająca usta i nos z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2;
  • gogle lub przyłbica ochronna – jednorazowa lub poddana uprzednio procedurze dekontaminacyjnej;
  • jednorazowe rękawice nitrylowe.

4)  w zakresie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby przebywającej w placówce:

a)   bezzwłoczne odizolowanie osoby z objawami w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu izolacyjnym/ wyznaczonym miejscu;

b)   skontaktowanie się z lekarzem pierwszego kontaktu celem uzyskania teleporady medycznej, najbliższym szpitalem zakaźnym lub infolinią NFZ: 800 190 590;

c)   bezzwłoczne poddanie gruntownemu sprzątaniu obszaru, w którym poruszał się i przebywał zakażony pracownik lub mieszkaniec placówki, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.) oraz zastosowanie się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

d)   w zakresie postępowania z odpadami – stosowanie Wytycznych w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-postepowac-z-odpadami-w- czasie-epidemii-koronawirusa2)

e)   w przypadku zalecenia kwarantanny lub izolacji – oczekiwanie na transport, którym osoba z zaleceniem poddania się kwarantannie zostanie przewieziona do jednego z miejsc kwarantanny zbiorowej lub izolatorium, które zostały wyznaczone na terenie każdego województwa.

W przypadku, gdy osoba bezdomna z objawami zakażenia przebywa w przestrzeni publicznej służby patrolujące (np. straż miejska, policja) lub osoby postronne powinny:

1) zadzwonić na nr alarmowy 112 i oczekiwać na zespół medyczny;

2) w przypadku zalecenia hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji osoba bezdomna z podejrzeniem zakażenia powinna zostać przewieziona do szpitala lub jednego z miejsc kwarantanny zbiorowej lub izolatorium, które zostały wyznaczone na terenie każdego powiatu, zgodnie z wojewódzkim planem działania na wypadek wystąpienia epidemii.

Przydatne instrukcje:

– mycia rąk

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasadv-prawidlowego-mycia-rak/

-dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/iak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

– prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/iak-prawidlowo-nalozyc-i-zdiac-maseczke/

-prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-iak-prawidlowo-nalozyc-i-zdiac-rekawice/