Mieszkańcy Gminy Nozdrzec, poszkodowani w związku z ulewnymi deszczami i powodziami, które wystąpiły w ostatnich dniach, mogą zgłaszać się po pomoc finansową do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu

Pomoc przeznaczona jest na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi. Przez budynek mieszkalny rozumie się także budynek gospodarczy służący zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w szczególności budynek inwentarski.

Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i jest przeznaczona dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie są w stanie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Podstawą do określenia wysokości przyznawanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzany przez pracownika GOPS.