Na mocy przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) na terenie Powiatu Brzozowskiego stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – z ich upoważnienia – aplikantów adwokackich lub aplikantów radcowskich.

Gdzie?
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane są w:

 1. Brzozowie – w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy 3-go Maja 51, III piętro, pokój nr 45 obsługiwany przez radców prawnych codziennie, w godzinach:
  8.00 – 12.00 w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
  12.00 – 16.00 – w środę
 2. Jasienicy Rosielnej – w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych w godzinach: 8.00 – 12.00 od poniedziałku do piątku
 3. Nozdrzcu – w budynku Domu Strażaka
  obsługiwany przez adwokatów w godzinach: 8.30 – 12.30 od poniedziałku do piątku

Dla kogo?
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom:

 1. które nie ukończyły 26 lat –  po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 2. które ukończyły 65 lat – po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 3. którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – po okazaniu:
  – oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub
  – zaświadczenia o udzieleniu świadczenia w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego i złożeniu pisemnego oświadczenia, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 4. które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny – po okazaniu tej Karty,
 5. które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu  powojennego – po okazaniu tego zaświadczenia,
 6. które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa – po okazaniu tej legitymacji,
 7. które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty – po złożeniu pisemnego oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności.

 

Co obejmuje?
Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się  postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny,  a także działający z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski może zażądać od osoby uprawnionej do uzyskania pomocy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną do uzyskania pomocy o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzozowskiego