Posiłek w szkole 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu informuje, że należy
składać wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny
2022/2023
Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 900 zł.
Do wniosku należy dołączyć wszelkie zaświadczenia dokumentujące
dochody (netto) rodziny  za miesiąc poprzedzający.

Do dochodu wlicza się m.in.
– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
– wynagrodzenia za pracę dorywczą,
– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
– renty, emerytury,
– alimenty,
– zasiłki dla bezrobotnych,
– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2021
(zasady ogólne – zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach,
ryczałt – dochód z miesiąca poprzedzającego, dowód opłacania
składek ZUS/KRUS, zaświadczenie o formie opodatkowania z urzędu
skarbowego)
– dochody z gospodarstwa rolnego – 2022 r. (345 zł z 1 ha
przeliczeniowego)
– w przypadku ubezpieczonych w KRUS potwierdzenie opłaty składek