Świadczenia rodzinne 2022/2023
Uprzejmie informujemy, że wnioski o zasiłek rodzinny z dodatkami, specjalny zasiłek
opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023
(trwający od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r.) przyjmujemy:
 elektroniczne od 1 lipca 2022 r. za pośrednictwem portalu Empatia
 w formie papierowej od 1 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nozdrzcu

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu
dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł
jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w
szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje
naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek
rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br.,

do miesiąca października następnego roku.

Aby zachować ciągłość wypłaty między okresami należy złożyć wniosek na nowy okres
zasiłkowy  wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia wtedy ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30
listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od  dnia 1 września do dnia 31 października,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje
do dnia 31 grudnia.
Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek z
wymaganymi dokumentami w okresie od dnia  1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do
ostatniego dnia lutego następnego roku.
UWAGA wnioski złożone w grudniu: świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!!!