W roku 2013r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu przystąpił po raz czwarty do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII, Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt pt. „Czas na aktywność w Gminie Nozdrzec” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

W dniu 03.07.2013r. odbył się kurs ?Szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn?, wzięło w nim udział 23 kobiety. Tematem zajęć były; podstawowe pojęcia związane z równością płci, zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach.

 

DORADZTWO GRUPOWE ZAWODOWE

W dniach od 02.07.2013r. do 05.07.2013r. odbyło się szkolenie ?Doradztwo zawodowe ? grupowe?. Brało w nim udział 23 uczestniczki. Zajęcia obejmowały ogólnie 32 godziny dydaktyczne w tym 12 godz. teoretycznych i 20 godz. praktycznych. Głównym tematem zajęć było: informacja zawodowa, planowanie rozwoju zawodowego, aktywne poszukiwanie zatrudnienia, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna ? jak się do niej przygotować. Uczestnicy kursu otrzymali: skrypt opracowany dla potrzeb szkolenia, teczkę, notatnik i długopis oraz catering, gorący posiłek, napoje gorące i zimne jak również zwrot kosztów przejazdów na i ze szkolenia.

 

TRENING KOMPETENCJI I UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNYCH

W dniach od 25.06.2013R. DO 28.06.2013r. odbył się kurs ?trening kompetencji i umiejętności społecznych?, w którym brało udział 23 uczestniczki.Zajęcia obejmowały ogólnie 32 godziny dydaktyczne w tym 15 godz. teoretycznych i 17 godz. praktyczne. Głównym tematem zajęć było: postawa asertywna w życiu codziennym postawa aktywna, autoprezentacja, budowanie tożsamości grupowej oraz pozytywnego obrazu siebie, podstawowe umiejętności komunikacyjne. Uczestnicy kursu otrzymali: skrypt opracowany dla potrzeb szkolenia, teczkę, notatnik i długopis oraz catering, gorący posiłek, napoje gorące i zimne jak również zwrot kosztów przejazdów na i ze szkolenia.