Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Finanse

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Termin naboru

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników.
  2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
  3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń do programu „Czyste powietrze”

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu informuje, że dla potrzeb wydania zaświadczenia do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

 

W związku z powyższym w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. nie później niż do 23 września 2023 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie wydawał zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

OGŁOSZENIE

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Programie Pomoc Żywnościowa.

O otrzymaniu „paczki żywnościowej” decyduje dochód, który należy potwierdzić oświadczeniem i wynosi:

– 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

– oraz 1 410 zł dla osoby w rodzinie. 

W dniach 4 – 14 lipca będą wydawane skierowania do udziału
w programie.

 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu.

Terminy składania wniosków na okres 2023-2024 na zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny

ZASIŁEK RODZINNY NA OKRES 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 przyjmowane będą:

Od 1 lipca 2023 drogą elektroniczną

Od 1 sierpnia 2023  papierowo

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

do dnia 31 sierpnia 2023 r. –ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

– w okresie od 1 września 2023 r. do dnia 31 października 2023 r. – ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

W okresie od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES 2023/2024

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 przyjmowane będą:

Od 1 lipca 2023 drogą elektroniczną

Od 1 sierpnia 2023  papierowo

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

– do dnia 31 sierpnia 2023 r. – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października 2023 r.

– w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023 r.

– w okresie od dnia 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r. – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

– w okresie od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r. – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

– w okresie od 1 grudnia 2023 r. do dnia 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.