W związku z kontynuacją realizacji projektu „Czas na aktywność w gminie Nozdrzec” w 2015 r. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu, ogłasza nabór kandydatów do udziału w projekcie. Rekrutacja trwa od 15.05.2015r do 29.05.2015r.

Projekt skierowany jest do osób:

  • bezrobotnych,
  • zamieszkałych na terenie gminy Nozdrzec,
  • korzystających z pomocy GOPS,
  • w wieku aktywności zawodowej,
  • zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Zaplanowane są następujące formy wsparcia: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe. Zapewnione będzie również dla uczestników projektu wsparcie finansowe w postaci zasiłków, wyżywienie.

Osoby chętne do udziału w projekcie spełniające kryteria zapraszamy do GOPS w Nozdrzcu celem uzyskania szerszych informacji oraz wypełnienia ankiety rekrutacyjnej.

Warunkiem udziału w projekcie będzie złożenie formularza rekrutacyjnego wyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zawarcie z pracownikiem socjalnym kontraktu socjalnego o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.