ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 93 ust 3 pkt 2 z ustawy o zamówieniach publicznych Dz. U. z 2013r poz. 907; poz. 984; 1047; 1473 z 2014r, poz. 423; 768; 811; 915; 1146; 1232 oraz z 2015r poz. 349, zawiadamia się o unieważnieniu postępowania nr 545941-2015 z dnia 01.04.2015r na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 146 ust. 6 Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, w sprawie zamówienia publicznego, wynikającej z dokonania przez zamawiającego czynności art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 Pzp

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu

nazwa zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu systemowego p. n. Czas na aktywność w gminie Nozdrzec

Uzasadnienie

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację, o nieprawidłowości dotyczącej: żądania od wykonawcy oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykorzystania podstaw do wykluczenia w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp z naruszeniem przepisu art. 25 ust. 2, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. poz. 231 § 1.1 pkt 8 SIWZ pkt 9 ppkt 9.1.4., żądając od wykonawcy wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykonania spełnienia warunku potencjału kadrowego, o którym mowa pkt 7.1.3 SIWZ z informacjami na temat ich wykształcenia tj. dyplomy ukończenia studiów wyższych magisterskich w określonych specjalnościach, referencje, świadectwa pracy potwierdzające staż pracy oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Powyższe w pełni uzasadnia unieważnienie niniejszego postępowania, na podstawie przesłanki z art. 93 ust 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust 1 pkt 6 oraz art. 29 ust 1 i 2 w związku z art. 7 ust 1 pzp, gdyż naruszenie przepisów uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

 

Kierownik GOPS Nozdrzec

Anna Jarema