ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r poz.907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r poz.423 z póź. zm.)Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu zaprasza do złożenia oferty na Organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Nozdrzec” Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.?

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9