Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu rozpoczyna realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na rok szkolny 2016/2017.

 
Wnioski należy składać w GOPS od 01 sierpnia 2016r. w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.
Przypominamy, że:

– pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art.7 ust.2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

– w przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu należy w złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu wniosek wymieniając w nim dzieci oraz szkoły, do których będą uczęszczać w nowym roku szkolnym.

 

Do wniosku o udzielenie pomocy w zakresie dożywiania należy dołączyć:

– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w sierpniu dochody za miesiąc lipiec, wniosek złożony we wrześniu dochody za miesiąc sierpień itd.)

– aktualny nakaz podatkowy (2016r.) lub zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

– aktualny dowód opłaty składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS (za ostatni kwartał); dokument potwierdzający wypłatę chorobowego z KRUS lub ZUS,

– w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

– osoby prowadzące działalność gospodarczą:

na zasadach ogólnych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2015r.

na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania

Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń. Brak współpracy z pracownikiem socjalnym (np. uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu, odmowa złożenia stosownych oświadczeń i przedłożenia wymaganych dokumentów) może skutkować odmową przyznania świadczenia.

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.
Bardzo prosimy rodziców o zgłaszanie się w sierpniu br. celem rozpoczęcia akcji dożywiania dzieci od początku roku szkolnego

– od dnia 01 września 2016r.

 

U w a g a !!!
Wnioski złożone po 30 sierpnia 2016 r spowodują opóźnienie dożywiania dzieci.