1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej.

3. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową:

– FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

– POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

– POLSKI CZERWONY KRZYŻ

– CARITAS

– STOWARZYSZENIE ODRA- NIEMEN.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty.

5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji, skąd odebrać żywość i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.

Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt.