W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 przy realizacji usług opiekuńczych należy:
• specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, świadczyć w sytuacji bezwzględnej konieczności;
• usługi opiekuńcze świadczyć w szczególności osobom samotnym lub w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu;
• świadczyć usługi opiekuńcze poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np. zaopatrywanie osób w podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne, wykupowanie niezbędnych leków, środków opatrunkowych oraz dostarczanie ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu z osobą, której świadczy się usługi;
• monitorować stan zdrowia osób świadczących usługi oraz bezwzględnie
nie dopuszczać do świadczenia usług opiekuńczych osób wykazujących objawy przeziębienia lub grypy;
• monitorować bieżącą sytuację zdrowotną i bytową podopiecznych objętych usługami, np. poprzez kontakt telefoniczny;
• bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej przez osoby świadczące usługi opiekuńcze, z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej;
• usługi świadczyć z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa;

W sytuacji podejrzenia u osoby, u której świadczone są usługi opiekuńcze, wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy:

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

 1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną
  i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej
  3. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową
  – FEDERACJA POLSKICH BAKÓW ŻYWNOŚCI
  -POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
  – POLSKI CZERWONY KRZYŻ
  -CARITAS
  -SToWOARZYSZNIE ODRA- NIEMEN
  4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty
  5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS
  6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywość i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.
Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt