Bon energetyczny

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 859) o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, GOPS w Nozdrzcu informuje, iż wnioski o przyznanie bonu będzie można składać w terminie 

od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpoznania.

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym, wniosek o wypłatę bonu  energetycznego złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto w roku 2023 nie przekroczyły kwoty:

  • 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  • 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, bon będzie przysługiwał w wysokości różnicy pomiędzy kwotą bonu a kwotą przekroczenia (tzw. zasada „złotówka za złotówkę”). Jeżeli wartość wyliczona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, bo energetyczny nie przysługuje.

Bon energetyczny wyniesie jednorazowo:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 300,00 zł / 600,00 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 400,00 zł / 800,00 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 500,00 zł / 1.000,00 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 600,00 zł / 1.200,00 zł*

* Wyższa kwota bonu energetycznego przysługuje gospodarstwom domowym, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i zostało wpisane bądź zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. (albo po tym dniu  – w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zgłoszone lub wpisane po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła).

Wysokość bonu energetycznego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego głównego źródła ogrzewania.

Termin i sposób załatwienia 

Termin załatwienia sprawy – 60 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku.

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został wskazany, informację będzie można odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Wypłata świadczenia 

Świadczenie wypłacane jest jednorazowo.

Sposób złożenia wniosku: 

Osobiście

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu

pokój 2

za pośrednictwem poczty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu

36-245 Nozdrzec 224

w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP