OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W PROGRAMIE

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOPSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenckie polegają w szczególności na pomocy w:

– wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

– załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

– korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

– zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej

 

i skierowane są do:

 

● dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

● osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

c) albo orzeczenia traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowany jest na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.)

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 prosimy o kontakt i dokonywanie zgłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nozdrzcu, pod numerem telefonu 13 43 98 020 wew. 58

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023