5

Zgłoś się do nas
jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Nozdrzec

 

oraz:

  znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, której nie jesteś w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci, współmałżonków, osób starszych lub innych osób, bądź doświadczasz przemocy

chcesz otrzymać zasiłek rodzinny na dzieci, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze

nie otrzymujesz zasądzonych przez sąd alimentów na dzieci

wychowujesz trójkę lub więcej dzieci i chcesz skorzystać z ulg i zniżek dostępnych w ramach programu dla rodzin wielodzietnych – Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

http://www.opsinfo.pl/a10/files/472_80101201038_Dz.U.2015.163_ze_zm_do2015.1830.pdf

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

http://www.opsinfo.pl/a10/files/474_80101203317_Dz.U.2015.332_ze_zm_do2015.1830.pdf

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

http://www.opsinfo.pl/a10/files/476_71102131647_Dz.U.2015.1390.pdf

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

http://www.opsinfo.pl/a10/files/1041_70903112528_ps-kwoty-2015-1058.pdf

 

Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

http://www.opsinfo.pl/a10/files/875_70902113044_M.P.2013.1024_ze_zm_do2014.671.pdf

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

http://www.opsinfo.pl/a10/files/495_80101224046_Dz.U.2015.114_ze_zm_do2015.1830.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

http://www.opsinfo.pl/a10/files/1061_80109143310_sr-2015-2284-tryb-sr.pdf

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

http://www.opsinfo.pl/a10/files/1042_70903112744_sr-kwoty-2015-1238.pdf

 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/prawo/

 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

http://www.opsinfo.pl/a10/files/504_80222091011_Dz.U.2016.169.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

http://www.opsinfo.pl/a10/files/1062_80109143458_fa-2015-2229-tryb-fa.pdf

 

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

http://www.opsinfo.pl/a10/files/508_70703143332_Dz.U.2014-1015_ze_zm-do2015-396.pdf

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

http://www.opsinfo.pl/a10/files/509_70902111201_Dz.U.2013.966_ze_zm_do2015.693.pdf

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

http://www.opsinfo.pl/a10/files/935_80107115203_Dz.U.2014.1863_ze_zm_do2015.1359.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny

http://www.opsinfo.pl/a10/files/936_70101212146_kdr-us-rozporzadzenie-2014-954.pdf

Wykonanie strony: KM-COMPLEX